Fibercem PL-50

الياف پلاستيکی بتن

الياف Fibercem PL-50 از يک ساختار پليمری طبيعی با پيوندهای يکسان پلی پروپيلن توليد شده است و در مقاطع مجعد و دارای برآمدگی (به شکل نمودار سينوسی) به منظور مهار در ماتريس سيمانی و طول گيرايی بالا در بتن شکل گرفته است. از ويژگی ها و مزايای اين الياف می توان به کاربری آسان در شرايط مرطوب زيرزمينی، مقاومت بالا در برابر تهاجم محيط های اسيدی و قليايی، مقاومت در برابر تورق و سايش و افزايش مقاومت برشی و خمشی در بتن می باشد. اين الياف ها در طرح اختلاط بتن می بايست بعد از آب و افزودنی ها به ميکسر اضافه و در شاتکريت بين 4 تا 5/7 کيوگرم در هر متر مکعب مصرف شوند.

محدوده کاربرد

کف سازی های صنعتی، شاتکريت، فونداسيون، رمپ و باند، بتن های در معرض خوردگی و باراندازها

اطلاعات فنی

پايه

پلی پروپيلن طبيعی

وزن مخصوص

 gr/cm3 9/0

اندازه

 mm 30 ، mm 40 ، mm 50

قطر معادل

 mm 09/0

مقاومت کششی

 MPa 480

ازدياد طول نهايی

5 ٪

جذب آب

 صفر

نقطه ذوب

 °c 172

ميزان مصرف

4 – 2 کيلوگرم در هر متر مکعب

بسته بندی

 پاکت های 1 و 5 کيلوگرمی

انبارش

 بدون محدوديت

تصوير اجرايی

yuioyuikyuik