Fibercem P-18

الياف شيشه

الياف Fibercem P-18 از مونتاژ و بريده شدن انواع الياف­های شيشه­ای توليد و ساخته شده­اند. علاوه بر به خاصيت ضد آب و محافظت از  ترک خوردگی، پرايمری بهينه سازی شده و مقاوم در برابر سايش و قابل اطمينان از اين که خواص خود را در طول فرآيند اختلاط بتن حفظ کند، ارائه می­دهد. ترکيب پايين از اين الياف، دسـتيابی به يک مسلح سازی موثر را در مقايسه با نسـبت­های پايين اختلاط سـنتی بتن با فـولاد ممکن می­سازد. چگالی اين اليـاف شـبيه بتن است و تمايل به افزايش سـطح ندارد. از ويژگی­های منحصر به فرد آن می­توان به مسلح کننده ضد قليايی مطابق با استاندارد EN ، سهولت کاربرد و اختلاط يکسان، تکنولوژی قابل اطمينان، رشته­های مقاوم در برابر سايش، تقويت کيورينگ بتن، مقاومت کششی بالا، مقاومت در برابر تنش های حرارتی و جلوگيري از گسترش ترک در بتن و تراکم پذيری بتن تحت کيورينگ اشاره کرد.

محدوده کاربرد

الياف شـيشه بتن، جهت بتن ريزی توسـط پمپ و تفنگ اسـپری (گانايت و شاتکريت) جايگزين آرماتور حرارتی بخصوص در محيط­های سخت و مقاوم سازی سازه های نگهبان تحت بارگذاری کاربرد دارد.

اطلاعات فنی

پايه

شيشه

وزن مخصوص

 kg/m3 1

اندازه

 mm 18 – 12 

قطر معادل

µm 300

رطوبت

 کم تر از 6٪

جذب آب

 01/0 ٪

ميزان الياف

 1/2 ميليون رشته در هر کيلوگرم

ميزان مصرف

 200 گرم تا يک کيلوگرم در هر مترمکعب

بسته بندی

بسته های 18 کيلوگرمی

انبارش

در محيط خشک بين دمای °c 35 - 15

تصوير اجرايی

yuioyuikyuik