فعالیت ها

معرفی شرکت نوين پوشش آيبک
زمينه فعاليت اين شرکت مشاوره، تأمين مواد و اجرای مهندسی عمليات سيستم های آب بندی سازه های بتنی و فلزی، سيستم های تخصصی ترميم بتن، واتراستاپ هيدروفيل لاستيکی، افزودنی های بتن، الياف های تقويتی بتن، انواع اسپيسرها و ميان بولت ها، عايق های ضدخوردگی، درزگيرها ( ماستيک های گرم اجرا و سرد اجرا )، کفپوش های سخت پليمری و پايه معدنی، چسب کاشی، رنگ های صنعتی و ساختمانی، پوشش های خطوط لوله، پوشش ها دريايی و کليه موارد مرتبط با پوشش های نوين می باشد.


فعاليت ها

  • ساختمان، سد، سيستم های انتقال آب و فاضلاب، نيروگاه های آبی، مخازن، سيستم های کنترل خوردگی
  • سيستم های آب بندی سازه های بتنی و زيرزمينی تحت فشار هيدرواستاتيک مثبت و منفی
  • سيستم های ترميم و بازسازی سازه های بتنی با انواع ملات های پايه سيمانی، خود ترازشونده و رزين ها
  • پوشش های محافظتی سطوح بتنی، فلزی، آجری، سنگی و چوبی
  • پوشش های خطوط لوله و دريايی
  • مصالح کاشی کاری
  • افزودنی های بتن